Соопштение за прекинување на прагот на алармирање за Скопје

Согласно податоците од ДАМСКВ на ден 28.01.2019 (вторник), среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 175 µg/m3, и епизодата од два последователни дена е прекината во Скопје. Со тоа престануваат да важат мерките во случај на надминат праг на алармирање за PM10 честички за Скопје.