Јавен повик за добивање субвенции на дел од уплатената такса за привремен престој на домашни и странски гости

Во согласност со Годишната програма на Секторот за туризам и локален економски развој предвидено e субвенционирање на дел од уплатената такса за привремен престој на домашните и странските туристи, за физички лица вршители на угостителска дејност од мал обем во општина Охрид.

Целта на оваа активност е поттикнување на физичките лица запишани во регистарот на физички лица вршители на угостителска дејност од мал обем во oпштина Охрид уредно да ја водат евиденцијата за престојот на гостите во својот сместувачки објект, со што ќе се стимулира редовната наплата на ТПП и ќе се избегне нејзиното прикривање. Висината на Субвенцијата ќе изнесува 50% од уплатената такса за примвремен престој по основ на вкупниот број на остварени ноќевања за периодот од 01.01 – 30.06.2017 год.

Барањето и постапката за субвенционирање на туристичката такса може да ги превземете на следните линкови:

БАРАЊЕ за субвенционирање на ТПП (word)

Постапка…

Барањата за субвенционирање треба да се достават во Секторот за ТЛЕР, најдоцна до 31.07.2017 год.