Чистење на плажата Грашница

Денес екипите на ЈП „Охридски Комуналец“ спроведоа акција за чистење на крајбреажниот појас во месноста Грашница, на потегот од вливот на река Грашница до Калето.

Плажата е расчистена од отпадот кој е натрупан од езерските води: најзастапена беше езерскта трска, но и тешко разградлив комунален отпад и отпадоци од пластика,  хартија, лименки  и др.