Јавен оглас за работно ангажирање на невработени лица по Годишната програма за јавни работи

Општина Дебрца има потреба од работно ангажирање на 3 работници за времетраење од три месеци, за извршување на јавни работи

повеќе...

Јавен оглас бр.03/2019 за добивање локација со право на поставување на урбана опрема (покриени и непокриени шанкови) на подрачјето на општина Охрид

Врз основа начлен 80, член 80а и член 81од Законот за градење („Сл.весникна РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,

повеќе...

Јавниот повик за финансирање на програми и проекти од јавен интерес за 2019 година се става во мирување

Се известуваат сите апликанти кои аплицирале на Јавниот повик за финансирање на програми и проекти од Јавен интерес на општина

повеќе...

Јавен повик за финансирање на проекти од областа на одржливиот локален економски развој и туризмот за 2019 година

Согласно програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид и програмата за поддршка на локалниот економски развој на

повеќе...