Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛУПД за формирање на ГП на дел од КП 487/1 КО Долно Лакочереј вгр и КП 6483/10 КО Охрид 4

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

повеќе...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ детален урбанистички план за УЗ 10 и 11, дел од УБ 10.4 и 11.1 – опфат 2 (измена и дополнување) општина Охрид

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

повеќе...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ детален урбанистички план за УЗ 15, УБ 15.7 општина Охрид, планиран развој 2018-2023

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

повеќе...

Пецаков: Не знам дали мораториумот е правилен потег или не, но факт е дека од некаде мораше да се почне

Координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ ОК Охрид, Кирил Пецаков, денес по усвојувањето на одлуките за мораториум и акциски план

повеќе...