18/07/2024
Македонија

Соопштение за прекинување на прагот на алармирање за Скопје

Согласно податоците од ДАМСКВ на ден 28.01.2019 (вторник), среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 175 µg/m3, и епизодата од два последователни дена е прекината во Скопје. Со тоа престануваат да важат мерките во случај на надминат праг на алармирање за PM10 честички за Скопје.