ЦИВИЛ: Честит Меѓународниот ден на демократијата, да го почитуваме начелото за владеење на демократијата и правото

ЦИВИЛ им го честита Меѓународниот ден на демократијата на сите граѓанки и граѓани, потсетувајќи  дека борбата за демократија во Македонија е континуиран процес и трае. 

Вредностите на слободата, почитувањето на човековите права и принципот на одржување периодични и вистински избори со универзално право на глас се основните елементи на демократијата. За возврат, демократијата обезбедува природно опкружување за заштита и ефективно реализирање на човековите права. Овие вредности се отелотворени во Универзалната декларација за човекови права и понатаму се развиваат во Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, кој опфаќа мноштво политички права и граѓански слободи кои ги поддржуваат значајните демократии. 

Но, демократија не значи само право на глас, туку и право на достоинствен живот во секој аспект, право на определба, учество, барања, соработка и почит. 

Врската помеѓу демократијата и човековите права е утврдена во членот 21 (3) од Универзалната декларација за човекови права, во кој се вели: 

„Волјата на народот ќе биде основа на авторитетот на владата; оваа волја ќе биде изразена на периодични и вистински избори што ќе бидат со универзално и рамноправно избирачко право и ќе се одржуваат со тајно гласање или со еквивалентни бесплатни постапки за гласање. “ 

Нашето општество со години беше соочено со кршење на човековите права и слободи, со помош на владеењето на еден крајно недемократски режим, против кој се крена, војуваше и го сруши! 

Меѓународниот ден на демократијата дава можност да се разгледа состојбата на демократијата во светот, и во нашата земја.  Демократијата е исто толку процес, колку и цел, и само со целосно учество и поддршка од меѓународната заедница, националните тела за управување, граѓанското општество и поединци, идеалот за демократија може да се претвори во реалност што ќе ја уживаат сите граѓанки и граѓани низ целиот свет. 

По повод Меѓународниот ден на демократијата, ЦИВИЛ уште еднаш ги повикува институциите, но и јавноста, да го почитуваат начелото за владеење на демократијата и правото во земјата.