Црвен крст објави брошура за правила и препораки за однесување при земјотрес

Поради се почестите земјотреси кои се случуваат во регионот на Охрид што допринесува за вознемиреност кај населението во ова подрачје, Црвен крст Охрид објавува брошура за правила и препораки за однесување за време на земјотрес, после земјотресот, но и мерки за претпазливост и подготовка за земјотрес.

БРОШУРА