Црвен крст Охрид започна со програмата „Полетарче“ за деца од 5 и 6 години

Денес, во просториите на Црвен крст Охрид успешно започна со реализација првиот циклус од програмата „ПОЛЕТАРЧЕ“ преку која деца од 5 и 6 годишна возраст преку игра, забава и дружење ќе ја развиваат и јакнат самодовербата, ќе стекнуваат вештини важни за успешно извршување на училиштните задачи преку креативни вежби за броење, помнење и концентрација, вежби за размислување, вежби на графомоторика, вежби на фина моторика, вежби за осознавање и разбирање на просторните и временските односи, вежби за говорот и речникот, јазична и математичка писменост, социо-емоционални вежби, вежби за насочување и одржување на вниманието и друго. Вежбите се приспособени на возраста на детето и преку нив детето станува свесно за своите способности, се поддржува да не се откажува при правењето грешки и да има храброст да биде креативно.

Планирани се и најразлични теренски работилници на кои дечињата ќе го запознаат со многу корисни спортски содржини, со училишното опкружување и снаоѓање во сообраќајот и др.

Првиот циклус од програмата ќе трае до 29 јули, а вториот циклус ќе се реализира од 3 до 16 август.

Повеќе информации и пријавување во просториите на Црвен крст Охрид или на тел. 078 227-433, 070 315-309 или на е-маил ohrid@redcross.org.mk


WebOhrid / 18.07.2022 / Црвен крст Охрид