Јавен конкурс за избор на правни лица за добивање лиценца за испитни центри Куманово, Охрид, Тетово, Штип

Врз основа на член 241 став (1) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16) и член 50 од Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и поблиските критериуми во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри и водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити, како и начинот на издавање и одземање на лиценца за испитен центар, формата и содржината на образецот на лиценцата за испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/16), Министерството за внатрешни работи распишува

Ј А В Е Н    К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР НА ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ДОБИВАЊЕ

ЛИЦЕНЦА ЗА ИСПИТНИ ЦЕНТРИ

КУМАНОВО, ОХРИД, ТЕТОВО И ШТИП                        

I. Право на учество на јавниот конкурс за избор на правни лица за добивање лиценца за испитни центри Куманово, Охрид, Тетово и Штип (во натамошниот текст: „јавен конкурс“) има секое правно лице кое ги исполнува условите за работа предвидени во член 244 став (1) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, односно:

–   да има стручен кадар;

–  да има организација на работа;

–  да има уредени простории опремени со посебен уред (камери) и материјално-технички капацитети;

–  да има сообраќаен автодром (полигон) во седиштето и подружниците во сопственост на испитниот центар или под закуп, кој ги исполнува пропишаните услови и сообраќајно-технички елементи;

–  да има информатичка опрема за вршење на потребните работи и

– да има возила од категориите за кои испитниот центар е овластен да врши испитување на кандидати за возачи согласно со одредбите од овој закон.

Покрај наведените законски услови, правните лица треба да ги исполнуваат и  критериумите поблиску утврдени во членовите 46, 47, 48 и 49 од Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и поблиските критериуми во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар, односно:

– испитниот центар треба да поседува простории и материјално-техничка опрема потребни за вршење на работите на организирање и спроведување на возачки испит за кандидат за возач во сопственост на испитниот центар или под закуп.

– Во седиштето на испитниот центар треба да има соодветни простории за административно работење на референтите и испитните комисии, просторија за работа на раководителот, просторија за работа на контролорот и другите вработени во испитниот центар.

– Пријавувањето на возачкиот испит кандидатите го вршат во посебни простории за пријавување (пријавни места), кои можат да бидат во сопственост на испитниот центар или под закуп, опремени со информатичка опрема за пријавување.

-Во седиштето на испитниот центар и во неговите подружници треба да има соодветни простории за изведување на теоретскиот дел од возачкиот испит кои обезбедуваат услови за спроведување на теоретскиот дел од возачкиот испит за најмалку 30 кандидати и кои треба да се опремени со соодветна информатичка опрема за спроведување на теоретскиот дел од возачкиот испит за најмалку 30 кандидати за возачи и истите може да бидат во сопственост на испитниот центар или под закуп. Во просториите треба да биде поставена и опрема за видео надзор која овозможува видео записи на спроведувањето на теоретскиот дел од возачкиот испит. За обезбедување на видео надзорот, просторијата (училницата) треба да е опремена со камери кои согласно димензиите и карактеристиките на просторијата ќе овозможат квалитетен видео запис кој овозможува препознавање на кандидатите за возачи и испитната комисија, од целокупниот процес на изведување на теоретскиот дел од возачкиот испит со можност за архивирање и документирање на снимениот материјал.

– Просторијата за изведување на теоретскиот дел од возачкиот испит (училницата) располага со просторна површина од најмалку 1,5 m2 по кандидат за возач, односно најмалку пет m2 за испитната комисија, опремена со една работна маса, една училишна табла и училишен прибор со можност за појаснување на начинот на спроведување на теоретскиот дел од возачкиот испит, со соодветно греење, вентилација, осветлување и санитарен чвор.

-Испитниот центар треба да поседува соодветна информатичка опрема и соодветни лиценцирани софтверски апликации што овозможуваат спроведување на возачкиот испит, како и пристап за користење на апликација за спроведување на електронско полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит и интернет конекција во седиштето на испитниот центар и во подружниците од најмалку 4 mb/s наменет исклучиво за електронско полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит.

II. Минималниот број на испитни комисии за подрачјето на испитниот центар во Куманово, со испитно место во Куманово и подружница и испитно место во Крива Паланка изнесува најмалку две испитни комисии со пријавни места во Куманово, Крива Паланка и Кратово.

Минималниот број на испитни комисии за подрачјето на испитниот центар во Охрид, со испитно место во Охрид и подружници и испитни места во Струга, Кичево и Дебар изнесува најмалку две испитни комисии со пријавни места во Охрид, Кичево и Дебар.

Минималниот број на испитни комисии за подрачјето на испитниот центар во Тетово, со испитно место во Тетово и подружница и испитно место во Гостивар изнесува најмалку три испитни комисии, со пријавни места во Тетово и Гостивар.

Минималниот број на испитни комисии за подрачјето на испитниот центар во Штип, со испитно место во Штип и подружници и испитни места во Свети Николе, Пробиштип, Кочани, Делчево и Берово изнесува најмалку три испитни комисии, со пријавни места во Свети Николе, Пробиштип, Кочани, Делчево и Берово.

III.Учесниците на јавниот конкурс треба да достават барање и документи за исполнетоста на условите за вршење на работите на испитен центар согласно закон, во рок од 15 дена од денот на објавување на јавниот конкурс, до Министерството за внатрешни работи, ул. „Димче Мирчев“ бр. 9, 1000 Скопје.
 
IV. Изборот на правни лица кои ќе добијат лиценца за испитен центар  Куманово, Охрид, Тетово и Штип ќе се изврши од пријавените учесници на јавниот конкурс кои ги исполнуваат условите од делот I на овој јавен конкурс, од страна на Комисија на Министерството за внатрешни работи формирана согласно член 50 став (2) од Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и поблиските критериуми во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри и водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити, како и начинот на издавање и одземање на лиценца за испитен центар, формата и содржината на образецот на лиценцата за испитен центар.
 
V.Во рок од 15 дена од спроведување на изборот на правното лице, Министерството за внатрешни работи ќе ги овласти испитните центри Куманово, Охрид, Тетово и Штип согласно организацијата на соодветните организациски  единици – Сектори за внатрешни работи на Министерството, и тоа испитен центар со седиште во Куманово, Охрид, Тетово и Штип.