Јавен оглас бр. 03/2021 за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз на патници во општина Охрид

Врз основа на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр. 08-7951/10 донесена од општинскиот  Совет  на ден 11.06.2015 година, Oпштина Охрид објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС БР.03/2021 ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 7 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ПЕШТАНИ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 7/ 2 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ПЕШТАНИ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 1 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ЛАКОЧЕРЕЈ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 5 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ВАПИЛА – ЛИВОИШТА – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 3 / 2 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – КОСЕЛ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 4 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ВЕЛГОШТИ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 4 / 2 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ВЕЛГОШТИ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 6 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – ЕЛШАНИ – ОХРИД

ВОЗЕН РЕД БР. 2 / 1 ЗА ЛИНИЈАТА ОХРИД – СВИНИШТА – КУРАТИЦА – ОХРИД

ПОНУДА

ИЗЈАВА ЗА ЦЕНИ

ИЗЈАВА ЗА ПРЕВОЗ НА ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА

ИЗЈАВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ