Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти од Општина Охрид за академската 2017/2018 година

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Oхрид објавува

КОНКУРС

за доделување стипендии на редовни студенти од Општина Охрид запишани на државните универзитети во Република Македонија и на државни универзитети во други земји  за  академската 2017/2018 година

  Општина Охрид ќе додели 20 студентски стипендии и тоа:

             А) 10 (десет) стипендии за редовни  студенти  од  I, II,III,IV,V и VI  година од општина Охрид кои студираат  на државни универзитети во други земји, за академската 2017/2018 година и

            Б) 10 (десет) стипендии за редовни  студенти  од   I,II,III,IV,V и VI  година од општина Охрид кои студираат  на државните универзитети во РМакедонија, за академската 2017/2018 година  и живеат во потешки социјални услови.

КОНКУРСОТ можете да го преземете тука… (word doc.)