Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2018

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,  123/12,  93/13, 187/13,  42/14, 44/15, 129/15, 192/15 И 39/16) и Програмата за инвестирање во животната средина за 2018 година („Службен весник на Република Македонија” бр.17/2018),  Министерството за животна средина и просторно планирање објавува:

Конкурс за распределување на средства
за финансирање и реализирање на програми, проекти и
други активности од областа на животната средина за 2018 година

Барањата за финансирање се примаат до 08.03.2018 година. Конкурсот е објавен во Службен весник бр.33 на 21.02.2018 год.


Преземете:

Word документ   |   PDF документ