Нова едиција на водичи

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија (АППТ) лансира нова едиција на водичи кои ќе придонесат за поквалитетна промоција на туристичките потенцијали на Македонија.

Со новата едиција на водичи испечатени во 36.000 тираж, опфатени се регионите, манастирите, препознатливите производи, локалитети, објекти и настани во Македонија и отоманските споменици во Македонија. Иницијално напишани на македонски јазик и преведени на англиски, руски, бугарски, албански, српски и туриски јазик, секој од водичите нуди содржини кои се присутни и карактеристични само за Македонија.

Водичот за манастирите е изработен во џебен формат во 15.000 примероци. Во него опфатени се поважните манастири низ земјава со низа информации за локација, значење, специфики и можности за ноќевање во истите. Богат со слики, водичот за манастирите низ Македонија нуди податоци за историјата, традицијата и културата, области кои се повеќе од интересни за потенцијалните странски туристи.

Водичот за отоманските споменици во Македонија, поради фактот дека оставиле посебен белег врз физиономијата на селата и градовите во Македонија, а денес се успешно вклопени во новите урбанистички планови притоа задржувајќи ја својата религиозна и културна функција, е испечатен во тираж од 3000 примероци и преведен на четири јазици. Димензиите на истиот се практични за туристите кои ќе сакаат да ги посетат овие обележја, додека содржината е повеќе од атрактивна при промоција на интернационалните саеми за туризам каде АППТ ја претставува туристичката понуда на Македонија.

Водичот за препознатливите производи, локалитети, објекти и настани во Македонија е сиже на содржините на земјава за туристите кои сакаат да ги искусат различностите што земјава ги нуди. Водичот нуди богати и прецизни информации сумирани сумирани во џебен формат којшто е лесен за манипулација и неопходен како потсетник.

за посакуваните дестинации, храна и настани. Неговата содржина е испишана на 180 страни со едноставен наратив кој е поткрепен со уникатни фотографии и конкретни полезни информации. Секој регион во Македонија има различна приказна, специфична и уникатна понуда. Тргнувајќи од автентичноста на регионите, АППТ издаде и водич низ регионите на Македонија кој нуди конкретни информации за секој од 8-те региони низ земјава.

Истиот изобилува со богати описи на природните убавини, културно-историските споменици, инфраструктурата и објектите за сместување. Со тираж од 5000 примероци, овој водич нуди и конкретни тури доколку сакате да запознаете некој регион со целата негова содржина.

Едицијата на водичите издадена од АППТ претставува начин дополнително да се овозможи на тур-операторите и туристичките агенции да креираат нови туристички производи.