18/07/2024
Охрид

Оглас бр. 01/2022 прибирање понуди за издавање на времено користење на површини за поставување на урбана опрема

Врз основа начлен 80, член 80а и член 81 од Законот за градење („Сл.весникна РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,35/18, 64/18, 168/18,  и „Сл.весник на РСМ“ бр 244/19 и 18/20 и 279/20), член 34 од Статутот на општина Охрид (Сл.гласник на општина Охрид бр.8/07,1/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и  член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Годишната програма  за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2022 година бр. 08-13561/37 од 29.12.2021 год. („Сл.гласник на општина Охрид   бр.17/2021), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2022 година во општина Охрид бр. 08-13561/38 од 29.12.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот  со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021,  Градоначалникот на   Општина Охрид објавува:

О Г Л А С бр. 01/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ  ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛОДОЛЕД

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА 1 (1А)  И  2 (2А)

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА 3 (3А)  И  4 (4А)

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА 5 (5А)  И  6 (6А)

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА 7 (7А)  И  8 (8А)

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА 9 (9А)  И  10 (10А)

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА 11 (11А)

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА 12 (12А)

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА 16 (16А)

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА 17 (17А)

МЕСТОПОЛОЖБА НА ЛОКАЦИИ ЗА СЛАДОЛЕД

СУВЕНИРИ

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА ОД  1 – 5

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА ОД  6 – 9

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА 10

УМЕТНИЧКИ СЛИКИ

ИЗВОД ЗА ПОЗИЦИЈА ОД  1 – 4


WebOhrid / 28.04.2022 / Општина Охрид