„Побарај совет“ – прва интернет платформа за правна помош за жени кои претрпеле семејно насилство

Денес, 22 јуни 2020 година, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ со поддршка на Проектот на УСАИД за граѓанско учество ја пушти во употреба првата интернет платформа Побарај совет за обезбедување на правна поддршка на жените кои претрпеле семејно насилство. Преку оваа платформа жените ќе добијат информации за законските можности за заштита од семејно насилство и ќе имаат можност да постават конкретни прашања за надминување на проблемот со насилството и разрешување на проблемите кои се последица на семејното насилство, како што се разводот на брак, старателството над децата, издршката, имотните односи, наследувањето, кривичните дела поврзани со семејното насилство, можностите за итна заштита преку привремени мерки за заштита, итн.

Платформата за правна помош содржи и посебен дел за практичарите од надлежните институции, како што се центрите за социјална работа, полицијата, Основното јавно обвинителство и судовите. Покрај информациите за законската регулираност и надлежностите на надлежните институции, практичарите ќе имаат можност да постават прашања и да се консултираат при постапувањето во предмети поврзани со семејното насилство.

Од Здружението ЕСЕ веруваат дека платформата „Побарај совет“ ќе овозможи олеснување на пристапот до правда и разрешување на правните проблеми, преку зголемување на нивото на информираност и правно зајакнување на жените кои претрпеле семејно насилство во услови на вонредна состојба. Обезбедувањето на навремени правни совети и поддршка согласно специфичните индивидуални проблеми на жените ќе придонесе за нивно правно зајакнување и подготвеност самостојно да се вклучат во постапките за остварување на нивните права пред надлежните институции.