Соопштение до јавноста за прекинување на мерките за алармирање во Тетово, Куманово и Кавадарци

Согласно податоците од Државен автомаски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи на ден 30.11.2020, среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 175mg/m3 на мерните места во Тетово, Куманово и Кавадарци и со тоа престануваат да важат препораките и мерките при надминат праг на алармирање.