Соопштение од Општина Охрид

Општина Охрид, Секторот за туризам и ЛЕР и Канцеларијата за стручна поддршка на развојот на земјоделството на Општина Охрид, им соопштува на сите заинтересирани правни и физички лица (баратели) кои имаат потреба за обезбедување на приклучок на мрежата на ЕВН за поставување на електрична пумпа за вода, можат да поднесуваат барања за добивање на потврда за потреба од поставување на електрична пумпа за вода за сопствени потреби.

Барањата се поднесуваат до архивата на Општина Охрид.

Подетални информации заинтересираните можат да добијат на тел. 046-262-492 локал 206 или лично во Канцеларијата за стручна поддршка на развојот на земјоделството на Општина Охрид.