25/07/2024
Охрид

Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на Урбанистички план со намена Е1.6 – канализациски инфраструктури – примарна канализациска мрежа, с.Горно Лакочереј

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.6-КАНАЛИЗАЦИСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ – ПРИМАРНА КАНАЛИЗАЦИСКА МРЕЖА, С.ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ – С.ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ, ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Прилеп дека се организра Јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.6-КАНАЛИЗАЦИСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ – ПРИМАРНА КАНАЛИЗАЦИСКА МРЕЖА, С.ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ – С.ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ, ОПШТИНА ОХРИД, со 03-242-1/22 изработен од ДООЕЛ „НИМАЕР“-Струга, д.е. Скопје

Член 2

Проектниот опфат на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.6-КАНАЛИЗАЦИСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ – ПРИМАРНА КАНАЛИЗАЦИСКА МРЕЖА, С.ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ – С.ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ, ОПШТИНА ОХРИД е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот, техн.бр. Y12121 УПС Горно Лакочереј, Охридгод. од Агенција за планирање на просторот, Услови за планирање на просторот, техн.бр. Y12221 УПС Долно Лакочереј, Охрид, Охридгод. од Агенција за планирање на просторот , Решение за Услови за планирање на просторот, арх.бр. УП1-15-1776-2021 од 09.12.2021 год. од Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за просторно планирање и Решение за Услови за планирање на просторот, арх.бр. УП1-15-1157/2021 од 16.08.2021 год. од Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за просторно планирање.

Површината на проектниот опфат изнесува 26624.57м2. Проектниот опфат почнува од нектегоризираниот пат во исток-запад кој поминува покрај КП 393/1, 394/2, 1134/6 И 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ. Сите катастарски парцели (КП) се наоѓаат во КО Лескоец, Општина Охрид.

ЈАВЕН УВИД

На УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.6-КАНАЛИЗАЦИСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ – ПРИМАРНА КАНАЛИЗАЦИСКА МРЕЖА, С.ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ – С.ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ, ОПШТИНА ОХРИД, со 03-242-1/22 изработен од ДООЕЛ „НИМАЕР“-Струга, д.е. Скопје надлешниот орган во електронска го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Охрид   https://www.ohrid.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам   https://www.e-urbanizam.mk      за да може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 13.30 во просториите на Општина Охрид, Сектор за урбанизам.

ПЛАН СО НАМЕНА Е1.6-КАНАЛИЗАЦИСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ – ПРИМАРНА КАНАЛИЗАЦИСКА МРЕЖА, С.ГОРНО ЛАКОЧЕРЕЈ – С.ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ, ОПШТИНА ОХРИД


WebOhrid / 17.03.2023 / Општина Охрид