Свикана четириесет и седмата седница на Советот на општина Охрид

Претседателката на Советот на општина Охрид, Живка Ангелоска, донесе Решение за свикување на четириесет и седмата  седница. Седницата е закажана на 21.09.2020 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот, а предложен е следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записник од 45 седница

  1.  Предлог- Програма за измена на  програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2020 година.
  2. Предлог- Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот  на општина Охрид за 2020 година.