25/07/2024
Охрид

Свикана педесет и петтата седница на Советот на општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14,14/14, 10/19, 15/20), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТ И ПЕТТАТА  СЕДНИЦА   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ педесет и петтата седница на Советот на општина Охрид на ден  29.01.2021 година (петок) со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи преку конференциска врска со употреба на интернет комуникација.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

    1. Советнички прашања.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска