23/07/2024
Охрид

Свикана петнаесеттата седница на Советот на општина Охрид

Петнаесеттата седница на Советот на општина Охрид е закажана за 23.08.2018 година (четврток) со почеток во 11:00 часот, со следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Предлог – одлука за давање согласност за формирање групи во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид, со помал односно поголем број деца од законски утврдениот број.
 2. Предлог – одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 24 ученици во основните училишта во општина Охрид.
 3. Предлог – одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 4. Предлог – одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид.
 5. Предлог – одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
 6. Предлог – одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОУТУ„Ванчо Питошески“ – Охрид.
 7. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид.
 8. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид.
 9. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 10. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Братство- единство“ – Охрид.
 11. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Кочо Рацин“ – Охрид.
 12. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Ванчо Николески“ с. Лескоец.
 13. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 14. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Св.Наум Охридски“с.Пештани – Охрид.
 15. Предлог- одлука за исплата на долгот на ОУ „Григор Прличев“ – Охрид по извршни решенија.
 16. Предлог- одлука за утврдување локации за поставување подземни и прес контејнери на подрачјето на општина Охрид.
 17. Предлот- одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 18. Предлог- одлука за давање согласност на одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг- простори со кои стопанисува ЈП „Билјанини извори“- Охрид.
 19. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работата на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 20. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 21. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“- Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 22. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 23. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 24. Предлог- одлука за усвојување на Финансискиот извештај на МЈП „Проаква“ – Струга, Р.Е. „Водовод“ Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 25. Предлог- одлука за утврдување на нацрт -детален урбанистички план за УЗ 2, УБ 2.3- опфат 5, општина Охрид, плански период 2013-2018.
 26. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 80/2 КО Долно Лакочереј.
 27. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 251 КО Косел.
 28. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 557/1 КО Вапила.
 29. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 612/17 и Кп.бр. 1341/1 КО Долно Лакочереј.
 30. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.776 КО Коњско.
 31. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.869/16 КО Охрид 4.
 32. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.941/17 КО Оровник.
 33. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.955/2 КО Оровник.
 34. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.969/1 КО Охрид 4.
 35. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.986/2 КО Оровник.
 36. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1151 КО Лескоец.
 37. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1192 КО Лескоец.
 38. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1289/1, 1289/2, 1289/3, 1288/1 КО Трпејца и Кп.бр. 1/1 КО Охридско Езеро.
 39. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1331/1 КО Лескоец.
 40. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1400/1 КО Трпејца.
 41. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1413/1,1413/2, 1413/6, 1413/7 и Кп.бр. 1413/8 КО Пештани.
 42. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1569 КО Пештани.
 43. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1590 КО Лескоец.
 44. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1767 КО Пештани.
 45. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1806 КО Лескоец.
 46. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1989 КО Долно Лакочереј.
 47. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2021 КО Горно Лакочереј.
 48. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2079, 2203 и Кп.бр. 2204 КО Лескоец.
 49. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2114 и 2115/1 КО Пештани.
 50. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2143 КО Лескоец.
 51. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2145 КО Долно Лакочереј.
 52. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2204 КО Долно Лакочереј.
 53. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2346/1 КО Долно Лакочереј.
 54. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2365 КО Лескоец.
 55. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2439/1 КО Лескоец.
 56. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2465/1 КО Лескоец.
 57. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2480 КО Лескоец.
 58. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2489 КО Коњско.
 59. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2576/1 КО Долно Лакочереј.
 60. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2873 КО Коњско.
 61. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3003/1 и Кп.бр. 3003/2 КО Коњско.
 62. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3012 КО Коњско.
 63. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр. 3603 КО Елшани.
 64. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.4232/1 КО Охрид 4.
 65. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 15/1 КО Елшани.
 66. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 1016 КО Велгошти.
 67. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 1222/1 и Кп.бр. 1223/2 КО Велгошти.
 68. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 1309/1 и Кп.бр. 1309/2 КО Велестово.
 69. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 2143/2 КО Охрид 4.
 70. Предлог- Одлуказа утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 5137/1 КО Охрид 4.
 71. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 7242/1 КО Охрид 1.
 72. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 8842 КО Охрид 2.
 73. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 9388/1 КО Охрид 2.
 74. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 13255 КО Охрид 3.