Јавен оглас бр. 03/2021 за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз на патници во општина Охрид

Врз основа на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр. 08-7951/10 донесена од општинскиот  Совет  на ден

Read more

Јавен оглас бр. 01/2021 за добивање на дозволи за вршење на дополнителен сезонски превоз на патници

Врз основа на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр. 08–7951/10 донесена на седницата на Совет  одржана на ден 11.06.2015 година, Oпштина

Read more

Јавен оглас бр. 01/2021 за доделување на дозвола за вршење на општински линиски превоз за линија Охрид-Св.Наум-Охрид

Врз основа на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр. 09–7951/10 донесена од општинскиот  Совет  на ден 11.06.2015

Read more

Јавен оглас за формирање на партиципативно тело кое ќе учествува во процесот на урбанистичкото планирање на подрачјето на општина Охрид

Врз основа на член 46 став (1) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ Бр.32/2020) за формирање на

Read more