Водата во Косел забранета за пиење

Се информираат жителите на село Косел дека со Решение на Агенцијата за храна и ветеринарство, поради загаденост се забранува водата за пиење. Агенцијата ја задолжува Месната Заедница од с.Косел да обезбеди хлорирање на водата од 0,2 до 0,5 мг./л.

До обезбедување на безбедна вода за пиење истата да се преврива 30-40 минути.