Закажана 13-та седница на Советот на општина Дебрца

Претседателот на Советот на општина Дебрца, Петре Голабоски донесе Решение за свикување на 13-та седница на Советот на општината Дебрца.

Седницата ќе се одржи утре 31.07.2018 (вторник), со почеток во 13:00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

Предложен е следниот:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 • Усвојување на Записникот од 11-та седница на Советот на општина Дебрца.
 • Усвојување на Записникот од 12-та седница на Советот на општина Дебрца.
 1. Предлог – Одлука за отстапување на канцеларија на недоредено време без надоместок на Центарот за социјална работа за администрирање на правата од областа на социјалната заштита и заштита на децата – Охрид
 2. Предлог – Одлука за именување на член на Управен одбор при ЈЗУ Здравствен дом – Охрид
 3. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1581 и 1582/2 КО Годивје)
 4. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 851/1 КО Годивје)
 5. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1423, 1424 и 1842 КО Годивје)
 6. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1558 и 1559 КО Годивје)
 7. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 172 КО Издеглавје)
 8. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 2354 КО Турје)
 9. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1579 и 1580 КО Годивје)
 10. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 420/6 и 1183/1 КО Оровник)
 11. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 424 и 423/1 КО Оровник)
 12. Предлог – Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување и усогласување на намената на бесправно изградениот објект со намената на земјиштето (КП бр. 1231/1 КО Арбиново)
 • Советнички прашања