Светски ден против злоупотребата на детскиот труд

Меѓународната организација на трудот (ILO) го започна Светскиот ден против злоупотребата на детскиот труд во 2002 година за да се фокусира вниманието на глобалниот степен на злоупотреба на детскиот труд и акција и напорите кои се потребни за да се елиминира. Секоја година на 12 јуни, Светскиот ден ги соединува владите, работодавачите и работничките организации, граѓанското општество, како и милиони луѓе од целиот свет за да се потенцираат маките на децата работници и она што може да се направи за да им се помогне.

Темата на Светскиот ден против злоупотребата на детскиот труд за 2018 година е: „Безбедна и здрава генерација“.

Околу 73 милиони деца работат опасна работа – речиси половина од 152 милиони деца на возраст од 5 до 17 години се уште се дел од злоупотреба на детскиот труд. Овие деца се измачуваат во рудници и полиња, фабрики и домови, изложени на пестициди и други токсични материи, кои носат тешки товари или работат долги часови. Многумина страдаат доживотни физички и психолошки последици. Нивниот живот може да биде изложен на ризик.

Извештајот на Меѓународната организација на трудот ја нагласува клучната и меѓусебната врска помеѓу образованието и здравјето: недостатокот на образование го зголемува ризикот од негативни здравствени исходи од работа и обратно, квалитетното образование има позитивни и заштитни ефекти врз здравјето.

Иако вкупниот број на деца кои работаат опасна работа се намалил во текот на изминатите години, напредокот е ограничен на постарите деца во опасна работа. Помеѓу 2012 и 2016 година, речиси немаше намалување на бројот на деца на возраст од 5 до 11 години во детскиот труд, а бројот на овие најранливи, најмлади деца во опасна работа всушност се зголеми, а тоа е неприфатливо.

WebOhrid