05/03/2024

Авторски права

Содржините на WebOhrid се заштитени со Законот за авторското право и сродните права.

Неовластеното посегнување по авторско право се казнува според:

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК

Повреда на авторско право и сродни права

Член 157

Тој што во свое име или во име на друг неовластено ќе објави, прикаже, репродуцира, дистрибуира, изведе, емитува или на друг начин неовластено ќе посегне по туѓо авторско право иди сродно право, односно авторско дело, изведба или предмет на сродно право, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
Тој што со делото од став 1 прибавил поголема имотна корист, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
Тој што со делото од став 1 прибавил значителна имотна корист, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
Обидот е казнив.
Примероците на авторските дела и предметите на сродните права, како и средствата за репродуцирање се одземаат.
Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
Гонењето за повреда на морално право се презема по предлог.