Преземениот долг од МЈП Проаква е трансформиран како сопственички капитал на Владата во ЈП Колекторски систем

„Со помош на Владата на РС Макеонија, и согласно донесениот Закон за претварање на побарувањата на РСМ по основ на

Read more