29/02/2024

болести

Охрид

Рет синдром

Рет синдром / Rett syndrome MKБ – 10: F 84.2 Прeваленција/распространетост: 1-9/100.000 Рет синдром е ретко наследно генетско заболување кое

Read More