Предлог одлука за отворање на границите со Србија, Црна Гора, Косово и Албанија без PCR тестирање

Министерството за здравство ја информира јавноста дека утрово, Комисијата за заразни болести донесе предлог одлука за отворање на границите со

Read more

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Охрид за УЗ 8, УБ 8.3 и УЗ 17, УБ 17.4, општина Охрид, плански период 2019-2029

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

Read more

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛУПД за формирање на ГП на дел од КП 487/1 КО Долно Лакочереј вгр и КП 6483/10 КО Охрид 4

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

Read more

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ детален урбанистички план за УЗ 10 и 11, дел од УБ 10.4 и 11.1 – опфат 2 (измена и дополнување) општина Охрид

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

Read more

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ детален урбанистички план за УЗ 15, УБ 15.7 општина Охрид, планиран развој 2018-2023

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

Read more

Пецаков: Не знам дали мораториумот е правилен потег или не, но факт е дека од некаде мораше да се почне

Координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ ОК Охрид, Кирил Пецаков, денес по усвојувањето на одлуките за мораториум и акциски план

Read more