Децата и нивната безбедност во сообраќајот

Во рамките на кампањата за унапредување на безбедноста на децата во сообраќајот, РСБСП изготви прирачник за родители на тема “Децата и нивната безбедност во сообраќајот”. Согласно акциониот план РСБСП организираше акција за дистрибуција на прирачникот. Во рамките на акцијата беа опфатени повеќе општини и голем број на основни училишта.