Избрани најдобрите литературни и ликовни творби на објавениот конкурс на тема: „Со плодови во топли есенски бои исполни ги дланките свои“

Во соработка со охридските основни училишта Жири комисијата ги разгледа пристигнатите литературни и ликовни творби и изврши избор на најдобрите литературни

Read more

Јавна презентација и јавна расправа по нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за стратегија за развој на зеленило на општина Охрид (2023-2032)

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05,24/07, 159/08,83/09, 48/10, 51/11, 123/12

Read more