Одлука за спроведување на стратегиска оцена плански документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план ГП 1 со намена А4.3 – семејни куќи за времен престој – викенд куќи на КП 144/1 КО Вапила

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

Read more

Изработени промотивни видеа во рамки на проектот „Дигитализација и промоција на културното наследство во Охрид“

Во рамки на проектот „Дигитализација и промоција на културното наследство во Охрид“, Здружението за заштита и одржлив развој на животната

Read more