Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистичкиот план за изградба на пречистителна станица со намена Е 1.6 во Трпејца

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

Read more