22/06/2024
Охрид

Јавен оглас за вработување работник

Врз основа на член 22 и 23  од Законот за работните односи ( Сл весник  на РМ бр. 62/05 ….. 113/2014), Општината Охрид објавува

Ј А В Е Н  О Г Л А С
за вработување работник

Општината Охрид има потреба од вработување работник на неопределено време и тоа:

Телефонист УПР 04 05 А03 002  ______________   1    извршител

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

Ј А В Е Н О Г Л А С ЗА ВРАБОТУВАЊЕ РАБОТНИК