18/04/2024
Охрид

Јавен увид на нацрт програмите и нацрт-буџетот на Општина Охрид за 2023 година

Советот на општина Охрид на седницата одржана на 28.11.2022 година ги донесе нацрт програмите и нацрт буџетот за 2023 година. Се ставаат на јавен увид донесените нацрт документи.

Се повикуваат сите буџетски корисници, сите невладини организации и здруженија на граѓани како и сите заинтересирани физички и правни лица своите предлози и забелешки по нацрт документите да ги доставуваат до стручните служби на општина Охрид.  

Јавниот увид трае 10 дена почнувајќи од 28.11.2022 год.

ЈАВЕН УВИД НА НАЦРТ ПРОГРАМИТЕ И НАЦРТ – БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА


WebOhrid / 28.11.2022 / Општина Охрид