21/05/2024
Македонија

Повик од МЗШВ за пријавување на социјални и економски партнери

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги повикува земјоделските здруженија и земјоделските задруги, како и Стопанските комори да се пријават за социјални и економски партнери на МЗШВ.

Условите кои треба да ги исполнат заинтересираните, се наоѓаат во Правилникот за начинот за упис и бришење од евиденцијата на социјални и економски партнери и потребната документација (во додаток за преземање).

Поради потребата потсекторските групи да почнат со работа во 2018-та година, пријавите треба да се достават до крајот на овој месец. Потоа, МЗШВ, до оние кои ги исполнуваат условите, ќе испрати покана за номинирање претставник (член) во потсекторските групи.

Пријавувањето се врши со пополнет Образец – Барање за упис во евиденцијата на социјални и економски партнери (во додаток за превземање). Барањето се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. Аминта Трети број 2, 1000 Скопје, или со предавање во архивата на министерството секој работен ден 9.00 до 15.00 часот. На пликото треба да стои „за повик од МЗШВ за пријавување на социјални и економски партнери.“
Додаток за преземање:

Pravilnik za nacin na upis i brisenje.pdf
Baranje za upis.pdf