22/04/2024
Охрид

Повик за финансиска поддршка на граѓански организации

Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА)  од Скопје, Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија (ЗФР) и Европското движење (ЕД),информираат дека е отвoрен Јавен Повик за финансиска поддршка на граѓански организации кои работат во областа на локална демократија, креирање и спроведување јавни политики на локално ниво и соработка со локални самоуправи.
Повикот е наменет за граѓанските организации кои ќе предлoжат иновативни проекти за подобрување на соработката помеѓу граѓанските организации и локалните самоуправи. 

Апликантите задолжително треба да  имаат партнер ,локална самоуправа или центар за регионален развој.

Крајниот рок за достаување на пријави е 24 декември 2017 година, до 17:00 часот на следната адреса cso.democracy@aldaintranet.org 

Потребните формулари за аплицирање можете да ги преземете тука: