21/05/2024
Охрид

Решенија за субвенционирање на трошоци за комунални услуги

Општина Охрид врши обезбедување на правото на остварување на социјална заштита на граѓаните, од средствата на Буџетот на Општина Охрид, во облик на спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓаните кои се изложени на социјални ризици.

За таа цел беше објавен ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ врз основа на кој се донесени следните решенија:

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОТПАД

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ ОТПАДНИ И АТМОСФЕРСКИ ВОДИ

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ПОТРОШЕНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ГРОБНА ТАКСА-ГРОБАРИНА

ОДБИЕНИ БАРАЊА


WebOhrid / 11.04.2022 / Општина Охрид