Конкурс за доделување стипендии на талентирани ученици од прва година, запишани во средните училишта во општина Охрид за учебната 2021/2022

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот

Read more

Конкурс за доделување стипендии на ученици од основните училишта во општина Охрид за учебната 2021/2022

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот

Read more

Конкурс за доделување награди и признанија во изборот на најуспешни спортисти, тренер и спортска екипа на Охрид за 2021

Врз основа на член 3 од Правилникот за критериумите, условите  и постапката за избор на „Најдобрите од спортот во општина Охрид“, градоначалникот

Read more

Конкурс за прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Охрид преку субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на ЈП „Билјанини Извори“

Општина Охрид согласно Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на ЈП ,,Билјанини

Read more

Конкурс за доделување општинска награда – Патрон на градот „Св.Климент Охридски“

По повод 8-ми Декември – „Св. Климент Охридски“-градоначалникот на Општина Охрид распишува Конкурс за доделување на општинската награда – Патрон

Read more

Конкурс за доделување Повелба – Патрон на градот „Св.Климент Охридски“

По повод 8-ми Декември – “Св.Климент Охридски”, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија распишува Конкурс

Read more