21/05/2024
Охрид

Уредување на дел од коритото на реката Сушица

Општина Охрид со поддршка на проектот на ГИЗ – Адаптација кон климатските промени и управување со ризикот од поплави во Дримскиот слив, ја реализира адаптивната мерка за заштита од поплави, уредување на дел од коритото на реката Сушица, со цел зголемување на неговата пропустна моќ. Согласно проектот, ќе се изврши чистење на депонираниот отпад на бреговите на реката, како и чистење на речното корито, со хортикултурно уредување на просторот.