22/04/2024
Македонија

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата 54. редовна седница

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна, 54 седница со повеќе точки на дневен ред.

На седницата на Владата денеска ќе биде одржана презентација на тема „Клучните аспекти на јавната внатрешна финансиска контрола и раководна отчетност и одговорност“, на иницијативата СИГМА на ЕУ која има за цел да дава препораки за приоритети за реформа на јавната администрација во земјите кандидати за членство во Европската Унија.

На оваа своја 54 седница, Владата на РМ ќе ја разгледа предлог-одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и предлог-одлуката за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство на лекови на компанијата САГЕН ДООЕЛ Скопје, како закупопримач.

Министрите во Владата, на денешната седница ќе го разгледаат и предлог договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп, како и предлог одлуката за давање согласност на договорот за доделување на државна помош на друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци во технолошко индустриската развојна зона Прилеп.

На предлог на Министерството за надворешни работи на денешната седница на Владата ќе биде разгледана и информацијата за програмата и приоритетите на Бугарското претседателство со Советот на Европската Унија, со календар за одржувањето на неформалните министерски состаноци на Европската Унија.

На дневен ред на денешната седница е и информацијата за потребата од изменување и дополнување на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација 2015-2020 и за подготовка на нов Акциски план 2018-2020, што ги подготвува Министерството за локална самоуправа.

Владата денеска ќе ја разгледа и предлог-одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „DYNAMIC FRONT III 18-1“, во Сојузна Република Германија.

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми Македонски шуми пред министрите денеска ќе ја презентира информацијата за вкупно потрошени финансиски средства за спроведување на Акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, од почетокот на акцијата до сега, со резултатите и ефектот од реализацијата на акцијата.

На денешната седница повеќе точки од дневниот ред се посветени на информации за прогресот на активности во реализацијата на проектите за изградба, рехабилитација и реконструкција на повеќе делници на автопатски, експресни, регионални и локални патишта во Република Македонија.