Исправка на јавен оглас 2/2023

Се врши исправка на техничка грешка  во Јавен оглас бр.2/2023 за поставување урбана опрема –покриени и непокриени шанкови со локации на подрачје на општина Охрид за период 2023-2026 година, објавен од страна на општина Охрид, на ден 04.05.2023 година во дневните весници Нова Македонија и Lajm

Исправката се однесува во делот 6:

ЈАВНО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Во став 2 од точка 6 зборот (петнаесет) се заменува со зборот (десет).


WebOhrid / 04.05.2023 / Општина Охрид