Јавен оглас бр. 01/2021 за добивање на дозволи за вршење на дополнителен сезонски превоз на патници

Врз основа на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр. 087951/10 донесена на седницата на Совет  одржана на ден 11.06.2015 година, Oпштина Охрид објавува

ЈАВЕН  ОГЛАС бр. 01/2021

 За добивање на дозволи за вршење на дополнителен сезонски превоз на патници

  1. Предмет на овој оглас е доделување на дозволи за вршење на дополнителен сезонски превоз на патници во летниот период за: 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2021 ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН СЕЗОНСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

ВОЗЕН РЕД ЗА СЕЗОНСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

ПАКЕТ ЛИНИИ  ЗАСЕЗОНСКИ ПРЕВОЗ

ПОНУДА

ИЗЈАВА