20/06/2024
Охрид

Јавен оглас бр. 04/2023 за добивање право за поставување на рекламни паноа – билборди

Врз основа на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на општина Охрид („Сл.Гласник на општина Охрид“ бр.14/22)  , како и врз основа на член 4 од Одлуката за поставување урбана опрема – рекламни паноа- билборди и информативни табли на канделабри на подрачјето на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр. 1/23 ), а во согласност со Одлуката за утврдување на почетна цена за поставување на рекламни паноа-билборди и информативни табли на канделабри („Сл.гласник на Општина Охрид” бр. 1/23), донесени од Советот на Општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС БР.04/2023 ЗА ДОБИВАЊЕ ПРАВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕКЛАМНИ ПАНОА- БИЛБОРДИ

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ – БИЛБОРДИ

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО


WebOhrid / 19.06.2023 / Општина Охрид