17/04/2024
Македонија

Јавен оглас за рецензенти на учебници

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), директорот на Педагошката служба, распишува:

ЈАВЕН ОГЛАС
за рецензенти на учебници

1.Нарачател: Министерство за образование и наука-Педагошка служба,  ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54-Скопје.

2. Се распишува Јавен оглас за рецензенти по предметите:

–  Општество за IVодделение во деветгодишно основно образование,
– Јазик и култура на Ромите (изборен предмет) за VI одделение во деветгодишно основно образование,
– Информатика  за VI одделение во деветгодишно основно образование,
– Географија за  VII одделение во деветгодишно основно образование,
– Јазик и култура на Ромите (изборен предмет) за VII одделение во деветгодишно основно образование,
– Географија за VIII одделение во деветгодишно основно образование,
– Јазик и култура на Ромите (изборен предмет) за VIII одделение во деветгодишно основно образование,
– Географија  за IХ одделение во деветгодишно основно образование,
– Јазик и култура на Ромите (изборен предмет) за  IХ одделение во деветгодишно основно образование,
– Англиски јазик за прва година средно стручно образование за учениците со оштетен слух (рецензентите кои се пријавуваат за овој предмет покрај наведените услови од Јавниот оглас треба да ги исполнуваат и условите по нормативот за наставен кадар од наставната програма и да достават соодветен доказ, односно да имаат завршено  дефектолошка доквалификација)
–   Англиски јазик за IV година на средното четиригодишно образование,
–  Германски јазик (втор странски јазик) за IV година на средното четиригодишнo образование,
–  Француски јазик (втор странски јазик) за IV година на средното четиригодишно образование,
–  Руски јазик (втор странски јазик) за IV година на средното четиригодишно образование,

ШУМАРСКО ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА     

Профил: Техничар за мебел и ентериер    

1. Познавање на материјалите     II  година
Профил: Техничар за обработка на дрво    

1. Примарна обработка на дрвото    II  година
Профил:Техничар за шумарство и пејзажна  архитектура    

1.Дендрометрија и искористување на шумите
 ( редовен и изборен)    III  година
2.Дендрометрија и искористување на шумите  (редовен и изборен)    IV година

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА СТРУКА    

Профил: Ветеринарен техничар    

1. Сточарство со исхрана на домашни животни (редовен и изборен)    III  година
2. Сточарство со исхрана на домашни животни (редовен и изборен)    IV година
3. Микробиологија со заразни болести (изборна)    III и IV година
4. Паразитски болести    IV година

Профил: Лозаро-винарски техничар    

1.Производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци     IV година

ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА    

Профил: Архитектонски техничар    

1. Равој на архитектурата    II  година
2. Градежни конструкции     II  година
3. Градежни конструкции    III  година
4. Градежни конструкции (изборна)    III и IV година
5. Техничка механика    III  година
6. Армиран бетон    IV година

Профил: Градежен техничар    

1.Армирано-бетонски конструкции (редовен и изборен)     IV година

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    

Профил: Електротехничар за компјутерска техника и автоматика    

1.Дигитални системи (редовен и изборен)    III  година
2. Дигитални системи (редовен и изборен)    IV година

ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА СТРУКА    

Профил: Текстилен конфекциски техничар    

1.Технологија на конфекционирање (редовен и изборен)    III  година

СТРУКА ЛИЧНИ УСЛУГИ    

Профил: Козметички техничар    

1. Применета козметика (редовен и изборен)    IV година

МАШИНСКА СТРУКА    

Профил: Машинско – енергетски техничар    

1. Термотехника     II  година

Профил: Машински техничар, машинско-енергетски техничар    

1. Електротехника со електроника    II  година

Профил: Машински техничар    

1. Технологија на обработка    II  година

ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА    

Профил: Правен техничар, економски техничар, деловен секретар и техничар за трговија и маркетинг    

1.Основи на правото    II  година

Заеднички предмети за образовните профили:
деловен секретар, економски техничар и техничар за трговија и маркетинг    

1. Право (изборен)     III и IV година

Профил: Деловен секретар    

1. Секретарско работење (редовен и изборен)    IV година

Профил: Техничар за трговија и маркетинг

1. Трговија и трговско работење (редовен и изборен)    III и IV година

СООБРАЌАЈНА СТРУКА    

Профил: Техничар за транспорт и шпедиција    

1. Транспортно право и осигурување    IV година

Профил: Техничар за патен сообраќај    

1. Експлоатација на патните возила    II  година
2. Експлоатација на патните возила    III  година

ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА    

Профил: Забен техничар    

1. Фиксна протетика    III  година
2. Мобилна протетика (редовен и изборен)    IV година

Профил: Фармацевтски лабораториски техничар    

1. Фармацевтска технологија (редовен и изборен)    III  година
2. Фармацевтска технологија (редовен и изборен)    IV година

ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА СТРУКА    

Профил: Производно-процесен техничар    

1.Процесна контрола (редовен изборен)    III  година

ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТЕКСТИЛНО – КОЖАРСКА И ХЕМИСКО – ТЕХНОЛОШКА СТРУКА 
    
1. Контрола на квалитет
    IV година

ГОЛОШКО-РУДАРСКА И МЕТАЛУРШКА СТРУКА    

Профил: Металуршки техничар    

1. Електротехника со електроника    II  година

3. Пријавените рецензенти треба да ги исполнуваат следните услови:

– да бидат наставници од наставничките факултети за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава и

– да бидат наставници од основно односно средно училиште соодветни за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава.

Заинтересираните кандидати кон пријавата задолжително треба да достават:

–    уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (кадидатите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Македонија),

–    изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование.

– преглед на регистирани податоци  во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија

– потврда од установата во која е вработен.

Пријавата може да се преземе од web страната на Министерството за образование и наука  или да се подигне во Министерството за образование и наука-

Педагошка служба ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Пријавата уредно пополнета заедно со целокупната документација се доставува во Министерството за образование и наука-Педагошка служба, на ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Краен рок за доставување на пријавите е 13.04.2018 година.

Некомплетните или ненавремено доставени пријави,  нема да бидат разгледувани.