22/06/2024
Охрид

Јавен повик за избор на младинска организација или организација на млади која ќе раководи со Младинскиот центар Охрид

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), а во врска со член 22 од Законот за младинско учество и младински политики (Сл. Весник на РМ 10/20), Правилникот за стандарди за квалитет на младинските центри бр. 12-923/1 од 07.04.2021 година, донесен од страна на Агенцијата за млади и спорт како и Одлуката бр.08-7251/10 од 22.07.2021 година за отстапување на времено користење простор и спроведување на постапка за формирање на Младински центар – Охрид, како и Одлука за изменување и дополнување на за отстапување на времено користење простор и спроведување на постапка за формирање на Младински центар – Охрид бр.08-1172814 од 24.11.2021 година   донесена од страна на Советот на општина Охрид, Градоначалникот на Општина Охрид објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЛАДИ КОЈА ЌЕ РАКОВОДИ СО МЛАДИНСКИОТ ЦЕНТАР – ОХРИД

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ЌЕ РАКОВОДИ СО МЛАДИНСКИОТ ЦЕНТАР – ОХРИД

П Р И Ј А В А ЗА ИЗБОР НА МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ЌЕ РАКОВОДИ СО МЛАДИНСКИОТ ЦЕНТАР ОХРИД


WebOhrid / 13.01.2022 / Општина Охрид