24/07/2024
Охрид

Конкурс за доделување Повелба – Патрон на градот „Св.Климент Охридски“

По повод 8-ми Декември – “Св.Климент Охридски”, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија распишува Конкурс за доделување Повелба – Патрон на градот “Св.Климент Охридски” за 2022 година.

Повелбите се доделуваат за остварувања и достигнувања во сите области од општествениот живот кои се од особено значење и имаат посебен придонес во равојот и севкупниот напредок и афирмација на Општина Охрид во Република Македонија и во светот, во период од една година.

  • Право на учество на Конкурсот имаат установи, трговски друштва, здруженија на граѓани и поединци.
  • Во пријавата треба да се достави кратка биографија и образложение за какви остварувања се конкурира и најмалку барем една препорака од релевантна институција или истакнат поединец од областа во која се конкурира.
  • Повелбата може да се додели максимум на пет добитници.
  • Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.
  • Пријавите коишто ќе бидат доставени по истекот на рокот нема да се разгледуваат.
  • Пријавите да се достават во затворен плик на адреса: ул.”Димитар Влахов” бр.57, за Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија (со назнака: ЗА КОНКУРСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОВЕЛБА – ПАТРОН НА ГРАДОТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.)

WebOhrid / 14.11.2022 / Општина Охрид