24/04/2024
Регион/Свет

Меѓународен ден на човековата солидарност

На 22 декември 2005 година, со резолуцијата 60/209, Генералното собрание на Обединетите нации ја идентификуваше солидарноста како една од основните и универзални вредности врз кои треба да се засноваат односите меѓу луѓето во 21-от век, и одлучи 20 декември секоја година да се одбележува како Меѓународен ден на човековата солидарност.

Солидарноста е идентификувана во Милениумската декларација како една од основните вредности на меѓународните односи. Во контекст на глобализацијата и предизвикот на растечката нееднаквост, зајакнувањето на меѓународната солидарност е неопходно.

Генералното собрание на ОН е убедено дека промоцијата на културата на солидарност и духот на споделување е важна за борба против сиромаштијата.

Преку иницијативи како што е воспоставувањето на Светскиот фонд за солидарност за искоренување на сиромаштијата и прогласувањето на Меѓународниот ден на човековата солидарност, концептот на солидарност беше промовиран како клучен во борбата против сиромаштијата и во вклучувањето на сите релевантни засегнати страни.

WebOhrid