20/05/2024
МакедонијаОхрид

МВР нема да толерира и ќе казнува препродавање и употреба на пиротехнички средства

Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека препродавањето и употребата на пиротехничките средства, како и употребата на огненото оружје нема да биде толерирано и најстрого ќе биде казнето. Во тек се и превентивните и други активности во насока на информирање на граѓаните за последиците што можат да произлезат од таквиот начин на прославување на празниците.

Во Законот за прекршоци против јавниот ред и мир во член 31 е предвидено дека: „кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозивен или лесно запалив материјал, или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност“.

Во Кривичниот законик според член 396 кој се однесува токму на недозволеното изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи децидно стои дека:

(1) Тој кој што неовластено изработува, држи, продава, набавува или врши размена со огнено оружје, муниција или експлозивни материи, ќе се казни со затвор од три до десет години.

(2) Ако предмет на делото од ставот 1 е поголемо количество на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, или огнено оружје, муниција или експлозивни материи кои на граѓаните им се забранети, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години.

(3) Ако делото од ставовите (1) и (2) на овој член е сторено во група, банда или друго злосторничко здружение, сторителот ќе се казни со затвор најмалку осум години.