Нормализирана матноста на водата за пиење во Струга

Од Центарот за јавно здравје Охрид информираат дека состојбата со квалитетот на водата од градскиот водовод во Струга по однос на параметарот матност е нормализирана, односно последните три последователни мерења на 6 мерни места во Струга и околината покажуваат дека вредноста на матноста е во граници на пропишаната и законски дозволена.

Во тек е комплетна микробиолошка и хемиска анализа на сите параметри во водата, по што, соодветниот наод/резултат ќе биде доставен до инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство, за натамошно постапување.